Blog

By 1. 12. 2017. in Blog, Blog i vesti | 0 komentara


1. decembra 2017.

Šerujte putem licenciranja, nemojte poklanjati imovinu besplatno

U jednom od naših prethodnih blogova pisali smo o tome šta je autorsko delo, kao i o tome da naše pravo ne predviđa obavezu registracije autorskog dela, što znači da da autor uživa pravnu zaštitu od momenta nastanka autorskog dela, po sili zakona.
Dakle, na osnovu same činjenice nastanka dela, autor se može pozvati na svoje autorsko pravo i nije potrebno izvršavati nikakve procedure poput registracije dela i slično.
S druge strane, određena prava intelektualne svojine kao što su patent, dizajn ili žig moraju proći kroz određenu formalnu proceduru registrovanja.

Zaštitite svoja prava

Ako neko povredi Vaše autorsko pravo,žig, patent, dizajn ili drugo pravo intelektualne svojine, imaćete zakonski osnov da potražujete od tog lica da vam plati naknadu za neovlašćenu upotrebu Vašeg dela, kao i da Vam nadoknade finansijski gubitak koji ste pretrpeli zbog neovlašćene upotrebe Vaše intelektualne svojine, uključujući izgubljenu dobit.
Ovakva zaštita prava intelektualne svojine ostvaruje se u građanskopravnom postupku, međutim pored građanskopravne zaštite, nosilac prava intelektualne svojine uživa i krivičnopravnu zaštitu.
Tako na primer, Krivični zakonik predviđa kirično delo „povreda moralnih prava autora i interpretatora i, kao i krivično delo „neovlašćena upotreba tuđeg autorskog dela“ i propisuje zatvorsku kaznu za učinioce.

Ostvarite dobit pomoću licenciranja

Za razliku od gore pomenutih slučajeva neovlašćenog korisćenja tuđe intelektualne svojine, upotreba Vaše intelektualne svojine od strane drugih lica može biti i dobra po Vas, odnosno možete imati korist od toga.
Jedan od načina da ostvarite finansijsku korist od upotrebe Vašeg autorskog dela je da drugom licu date licencu za korišćenje Vašeg autorskog dela.
Takođe, ukoliko ste registrovali žig, dizajn ili bilo koje drugo autorsko pravo, patent, sva ta prava možete licencirati.

Šerujte putem licence, Šta je licenca

Davanje licence je davanje odobrenja drugom licu za eksploataciju Vašeg zaštićenog prava intelektualne svojine.
Postoji više vrsti licenciranja: licence patenta, industrijskog dizajna, žiga, autorskog prava, ugovor o know-how, franšizing.
Licenciranje je takođe efikasan način da osigurate pravnu zaštitu vaše intelektualne svojine, a može se upotrebiti i kao dokaz u postupku protiv lica koje ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora o licenci ili koristi Vaše delo bez dozvole.

Da li je potrebno registrovati licencu?

Registracija ugovora o licenci nije obavezna.
Međutim, registracija licence se savetuje radi zaštite ugovornih strana, kao o i zbog dejstva prema trećim licima.

Savet

Povrede intelektualne svojine se dešavaju svakodnevno, i potrebno je preduzeti preventivne mere kako biste zaštitili svoja prava i sprečili gubitke.
Isto tako, ukoliko želite da ostvarite benefite od Vaše intelektualne svojine, razmotrite mogućnost licenciranja.
Pritom, imajte u vidu da je pregovaranje i sastavljanje ugovora o licenci vrlo složen posao koji zahteva stručno znanje.
Stoga savetujemo, angažujte stručnjake dok niste napravili greške.

Pošaljite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *