Blog i vesti


Ove godine, 15 juna 2015. godine navršava se 800 godina od potpisivanja, dakle nastanka jednog velikog pravnog dokumenta koji je svojevtstan svetionik prava- Velike povelje sloboda ili Magna Carta Libertatum. Magna Carta Libertatum ili Velika povelja sloboda je engleski ustavni dokument iz 1215. godine, kojim je ograničena moć engleskih kraljeva, konkretno kralja Jovana bez zemlje. To je jedan od prvih pravnih dokumenata koji je otkrio put do ustavne monarhije odnosno ograničenja apsolutne vlasti monarha a svakako je bio prvi putokaz za mnogo kasnije donete Ustavne dokumente širom sveta. Tim povodom, Britanska nacionalna biblioteka će na 800. godišnjicu Magna Carta Libertatum prvi put ujediniti pod jednim krovom sve postojeće originalne kopije prvog engleskog ustavnog dokumenta koji je u junu 1215. odobrio kralj Jovan Bez Zemlje kako bi umirio pobunu engleskog plemstva. Inače, Britanska nacionalna bilblioteka je najavila da će za njenu godišnjicu 2015. godine, na tri dana ujediniti sve četiri kopije dokumenta, a koje će početkom tekuće godine proučavati istraživači i pogledati 1215 ljudi koji će biti odabrani putem konkursa. Projekat ima za cilj da pruži celovitiju sliku o kralju Jovanu (Džonu) koji je tradicionalno prikazan kao okrutan slabić u nizu filmova o Robinu Hudu, legendarnom engleskom otpadniku koji je, prema mnogim istoričarima, živeo oko 100 godina kasnije. Rezultati istraživanja biće pohranjeni u onlajn banku podataka zajedno sa komentarima o Magna karti i građom za veliku izložbu koja će 2015. godine biti održana u Britanskoj biblioteci u Londonu povodom 800-godišnjice povelje. Magna Carta Libertatum je potpisana 15. juna 1215. godine u Ranimidu, zapadno od Londona. Ona je nastala kao rezultat neslaganja između rimskog pape i kralja Jovana bez zemlje i njegovih barona u pogledu kraljevskih prava. Konkretno, od kralja se zahtevalo da se Poveljom odrekne određenih prava i da poštuje određenu zakonsku proceduru, kao i da prihvati da kraljeva volja može biti ograničena zakonom. Iako je povelja ograničila kraljevsku moć i u svojih 63 člana pokrila mnoga pitanja, uglavnom je zastupala veleposedničke interese. Pitanja obuhvaćena poveljom kretala su se od prava slobodnih ljudi na suđenje i pravdu, pa sve do težina i mera, ribarskih vrša i stranih trgovaca. Magna carta libertatum je ograničila prava šerifa, čuvala slobode i privilegije okruga i gradova i načinila sporazum sa Krunom da se neće mešati u prava Crkve, niti da će bez pristanka krunskog saveta nametati Klevetnički danak ili bilo kakav drugi porez. Čuvenim članom 39. Kralj se obavezao da ne hapsi feudalce bez odluke suda koji moraju sačinjavati ljudi njima ravni po statusu (nullus liber homo capiatur, vel imprisoneteur… nisi per legale iudicium parium suorum vel per legem terrae). Da zaključimo, Veliku povelju slobode, odobrio je Jovan bez zemlje kako bi postigao dogovor...

Saznajte više

  Zakon o izmenama Zakona o javnom beležništvu kao rezultat Sporazuma Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije i Advokatske komore Srbije od 08.01.2015. godine i njegovi efekti po korisnike finansijskih usluga Stiče se utisak da se Sporazumom, Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije i Advokatske komore Srbije od 08.01.2015. godine, usaglašenim izmenama Zakona o javnom beležništvu („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – dr. zakon, 93/2014 – dr. Zakon, 121/2014 i 6/2015), ( u daljem tesktu: Zakon) umanjuju ili ugrožavaju prava trećih strana, koje u sačinjavanju ovog Sporazuma nisu učestvovale. Prava trećih, u ovom slučaju banaka a naročito njihovih klijenata, bi mogla biti ugrožena članovima 82. i 93. Zakona koji založnu izjavu, kao verodostojnu ispravu, vraća na formu javnobeležničkog zapisa što kao posledicu ima poskupljenje formalizacije ove izjave za 60%. Naime, noveliranim članom 82. Zakona o javnom beležništvu, propisuje se, i to u stavu 1, da se u obliku javnobeležničkog zapisa sačinjavaju: ugovor o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih lica; sporazum o zakonskom izdržavanju, u skladu sa zakonom; ugovor o hipoteci i založna izjava ako sadrže izričitu izjavu obvezanog lica da se na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave, može, radi ostvarenja dugovane činidbe, po dospelosti obaveze neposredno sprovesti prinudno izvršenje, bilo sudskim bilo vansudskim putem. Stav 3 istog člana još propisuje da pravni poslovi i izjave iz stava 1. ovog člana koji nisu sačinjeni u obliku javnobeležničkog zapisa ne proizvode pravno dejstvo. Poslednjim izmenama Zakona promenjenim, članom 93. propisuje se da javni beležnik potvrđuje (solemnizuje) privatnu ispravu kada je to zakonom određeno a da se u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave zaključuju naročito: ugovor o prometu nepokretnosti; ugovor o hipoteci i založna izjava ako ne sadrže izričitu izjavu obvezanog lica da se na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave, može, radi ostvarenja dugovane činidbe, po dospelosti obaveze neposredno sprovesti prinudno izvršenje; ugovor kojim se zasnivaju stvarne i lične službenosti. Dalje, podsećanja radi, Zakonom o izmenama i dopunama ovog Zakona koje su stupile na snagu 06.11.2014. godine, između ostalog, tada novim stavom 5 člana 85. Zakona, propisano je da dejstvo javnobeležničkog zapisa, kao izvršne isprave, ima i privatna isprava solemnizovana od javnog beležnika u skladu sa tim Zakonom, ako ispunjava uslove propisane stavom 1 istog člana. Ova odredba praktično znači da se na založnoj izjavi, od dana stupanja na snagu izmena Zakona iz novembra 2014. godine, overava potpis njenog davaoca kod javnog beležnika, čime se ona upodobljuje, do dana stupanja na snagu citiranih izmena Zakona, isključivo propisanoj formi javnobeležničkog zapisa i sa tako formalizovanom (solemnizovanom) izjavom se može vršiti upis hipoteke u javne knjige koje vodi RGZ i sprovoditi prinudna naplata bilo sudskih bilo vansudskim putem kao sa...

Saznajte više

Zadovoljstvo nam je istaknemo smo posali pravni zastupnici East West Bridge. Mot Istok Zapad (East West Bridge) je nezavisno naučno i istraživačko udruženje u Srbiji (www.ewb.rs/).

Saznajte više

Zoran Naumović managing partner u Naumović & Partneri je jedan od mentora u ICT Hub Beograd u oblasti IT prava i intelektualne svojine. Projekat ICT Hub realizuju DNA Communications i Orion telekom u saradnji sa USAID-om. Kroz osnivanje biznis inkubatora za informacione i komunikacione tehnologije, ovaj projekat će doprineti razvoju preduzetništva i otvaranju novih radnih mesta za...

Saznajte više

Naumović & Partneri započinju saradnju, savetovanje i zastupanje HD Evropske Konsalting Group-e Beograd, jedne od vodećih kompanija koja pruža ekspertizu širom jugoistočne Evrope koji omogućava vladama, biznisu i civilnom društvu da osmisle i sprovedu uspešne razvojne programe koji poboljšavaju kvalitet života i olakšaju napredak u pravcu standarda Evropske unije.

Saznajte više

Naumović & Partneri, Advokati su započeli poslovnu saradnju sa kompanijom Adecco Srbija u oblasti radnih odnosa i zapošljavanja. Adecco Srbija je vodeća kompanija koja se bavi zapošljavanjem i lizingom osoblja i zapošljava u Srbiji preko 4.000. ljudi.

Saznajte više

Naumović & Partneri, Advokati su započeli poslovnu saradnju sa privrednim društvom Ruskin & Hunt d.o.o. Beograd, u vezi sa pružanjem pravnih usluga iz oblasti korporativnog, komercijalnog i radnog prava. Ruskin & Hunt d.o.o. Beograd je renomirana kompanija u oblasti odnosa sa javnošću.

Saznajte više

U petak 21. juna, u prostorijama Srpske asocijacija menadžera, održan je Radni doručak na temu „Sredstva obezbeđenja i njihova naplata kao uslov finansiranja rasta kompanija“, uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP). O pravnim regulativama koje se odnose na odobravanje i naplatu kredita malim i srednjim preduzećima, kao i o primeni istih, prisutni su imali prilike da čuju od pravnog tima Banca Intesa i advokata Advokatske kancelarije Naumović i partneri. Predrag Ćatić, Direktor Sektora pravnih poslova u Banca Intesa, je sa svojim kolegama, Jelenom Vukić Šuljagić i Miljanom Malovićem predočio pravni okvir sa kojima je neophodno da se upoznaju i preduzeća, da bi znala šta će im sve od dokumentacije biti potrebno ukoliko se odluče za pozajmicu kod neke od komercijalnih banaka. Advokati su prisutne članove upoznali i sa različitim opcijama koje su na raspolaganju preduzećima koja su se našla u ulozi poverioca u odnosima sa drugim preduzećima. Na pitanja kako se vrši namirenje kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji, da li poverilac ima pravo izbora da prilikom namirenja postupa po Zakonu o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ili da postupak namirenja vodi po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju i mnoga druga dali su odgovor predsednik nadzornog odbora SAM, Zoran Naumović i Ivana Živković, advokat. Tokom radnog doručka Dragana Stojanović, zamenik šefa USAID Projekta za bolje uslove poslovanja predstavila je i detalje studije „Finansiranje rasta malih i srednjih preduzeća“ koju je ovaj projekat uradio prošle godine i koja sadrži preporuke namenjenih Vladi...

Saznajte više

Naumović & Partneri, Advokati zastupaju kompaniju Intex Marketing Ltd u oblasti zaštite žiga u Republici Srbiji. Kompanija Intex Marketing Ltd je tržišni lider u proizvodnji i prodaji montažnih bazena.

Saznajte više

Zoran Naumović, managing partner u Naumović & Partneri izabran je za arbitra Stalne sportske Arbitraže Olimpijskog komiteta Srbije. Stalna sportska arbitraža pri Olimpijskom komitetu Srbije osnovana je u cilju nezavisnog, nepristrasnog, samostalnog i kompetentnog arbitražnog rešavanja sporova u sportu. Pravni osnov za delovanje Stalne sportske arbitraže Olimpijskog komiteta Srbije proizilazi iz Zakona o arbitraži, i Zakona o sportu Republike Srbije koji utvrđuje nadležnost Olimpijskog komiteta Srbije odnosno stalnog arbitražnog suda obrazovanog pri Olimpijskom komitetu Srbije da rešava sporove u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima. Stalna sportska arbitraža OKS deluje tako što rešava sporove i sporne odnose vezane za sport kroz: posredovanje među stranama u sporu i promovisanje posredovanja kao načina rešavanja spornih pitanja, kroz arbitražu u sporovima I kroz davanje preporuka i mišljenja na zahtev OKS i članova...

Saznajte više

Na dan 5, juna 2012. oko 50 predstavnika kompanija članica AmCham prisustvovalo je brifingu o mobingu i prestanku radnog odnosa na kome su govorili Vuk Drašković iz advokatske kancelarije Bojović Dašić Kojović, Nataša Lalatović iz kancelarije Moravčević, Vojnović, Zdravković u saradnji sa Schoenherr i Bojanom Vujanović iz advokatske kancelarije Naumović & Partneri. Gospođica Vujanović je naglasila tri glavna razloga za prekid radnog odnosa od strane poslodavca – poslodavac može da raskine radni ugovor o radu ako postoje opravdani razlozi u vezi sa radnom sposobnošću zaposlenog, njegovim/njenim ponašanjem i potrebom poslodavca za tim zaposlenim. Ona je istakla i da su glavni problemi u praksi odsustvo sinhronizacije interne dokumentacije, uključujući i pravilnik o zapošljavanju sa činjeničnim postupcima i pravilima o raskidu radnog...

Saznajte više

U organizaciji Srpske Asocijacije menadžera i uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP) Advokatska kancelarija Naumović i Partneri predstavila je novi Zakon o javno-privatno partnerstvu i koncesijama. U prepunoj sali Srpske Asocijacije menadžera, advokat Zoran Naumović je u uvodnoj reči, objasnio koncept Javno privatnog partnerstva, koji se definiše kao implementacija svih poznatih tipova saradnje između javnih i privatnih partnera, koja kroz zajedničko ulaganje partnera iz privatnog i javnog sektora vodi investiranju u projekte od opšteg javnog značaja. Kroz izlaganja advokata Ivane Živković i advokata Bojane Vujanović, prisutnima su približene glavne tačke iz Zakona o Javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, koji je donet prošle godine, kako izgleda priprema za zajedničko ulaganje, ko su ugovorne strane, kako se vrši nadzor na projektima i slično. Kroz diskusiju i pitanja članova, advokati su pojasnili potrebu za donešenjem ovog zakona, pre svega radi privlačenje domaćih i stranih investitora, koji su kroz ovaj zakon izjednačeni, kao i stimulisanje banaka za finansiranje/sufinansiranje ovakvih projekata. Na doručku se diskutovalo i o obezbeđivanje kvalitetnih usluga od javnog značaja, pravnom okviru za transparentnu i pravičnu tendersku proceduru, usklađivanju sa propisima EU, kao i o usklađenosti sa međunarodnim standardima i najboljom međunarodnom praksom. Kroz primenu ovog zakona, stvara se atmosfera slobodne tržišne utakmice i ravnopravnost ugovornih strana, od kojih država može svakako da prosperira, zaključeno je u završnoj reči advokatske kancelarije...

Saznajte više

Naumović & Partneri, Advokati su započeli poslovnu saradnju sa kompanijom Securitas Srbija u oblasti radnih odnosa i zapošljavanja. Securitas Srbija je vodeća kompanija koja se bavi poslovima bezbednosti ljudi i objekata i zapošljava u Srbiji preko 4.500. ljudi.

Saznajte više

Naumović & Partneri, Advokati su započeli sveobuhvatnu poslovnu saradnju u vezi sa pružanjem pravnih usluga sa privrednim društvom Atos IT Solutions and Services d.o.o. Beograd. Kompanija Atos IT Solutions and Services d.o.o. Beograd je deo kompanije Atos SE, francuske multinacionalne kompanije za pružanje IT usluga, hi-tech transakcionih usluga, konsaltinga i tehnoloških usluga, sistemske integracije i sa tim povezanih...

Saznajte više

Advokatska kancelarija „Naumović“, uz pomoć kompanije „Algotech“, implementirala je kontakt centar rešenje i na taj način unapredila svoju praksu uključenjem analize utrošenog vremena prilikom pružanja svoje usluge klijentima putem telefona. Implementirano poslovno rešenje je zasnovano na softveru za analizu telefonskih razgovora koji je prilagođen advokatskoj praksi. Radi se o naprednom IP telefonskom sistemu implementiranom u poslovne procese jedne advokatske kancelarije. Ovim rešenjem advokatska kancelarija „Naumović“ je uspela da unapredi proces analiziranja utroška vremena i njegove evidencije konsultacija klijenata telefonom. Automatizacijom praćenja, analiziranja i tarifiranja omogućeno je da se obaveze i utrošeno vreme stručnih saradnika znatno umanje. Sada se, prilikom pružanja usluga na opisani način, stručni saradnici mogu fokusirati na klijenta i mnogo produktivnije reagovati, a da pri tom nemaju dodatnih obaveza oko unosa informacija kao što su trajanje poziva, ime klijenta, eventualno specijalna tarifa za svakog pojedinačnog klijenta itd. Implementacijom ovog projekta tehnologija nove generacije je našla blisku primenu u poslovnom okruženju advokatske struke, a samim tim se stvorila mogućnost da zaposleni u kancelariji pruže znatno viši kvalitet usluge svojim klijentima, što se odražava na ukupnu dobit advokatske kancelarije. Primena nove tehnologije je unapredila i koncept razvoja dugoročnih odnosa sa klijentima. Efektivnost i efikasnost su postali nezaobilazni kriterijum tržišnog poslovanja što je uslovilo da sve kompanije usmere svoje aktivnosti ka razvoju odnosa sa svojim klijentima, analizirajući pri tome potrebe i želje klijenata. Za postizanje uspeha na savremenom tržištu advokatskih usluga, kompanije moraju isporučivati superiorniju vrednost ciljanim klijentima, koji postaju sve zahtevniji, a prilikom izbora advokatske kancelarije pristupaju racionalno, analizirajući odnos cene i kvaliteta pruženih usluga. U tom smislu, usluge telefonskog savetovanja možemo smatrati jednim od od izvora konkurentske prednosti na sve zahtevnijem tržištu advokatskih...

Saznajte više

U četvrtak, 19. maja, članovi SAM su imali priliku da prisustvuju drugom doručku u organizaciji Advokatske kancelarije Naumović i Partneri, ovoga puta na temu Mendažerskih ugovora Nakon izuzetno uspešne prezentacije i diskusije na temu Rizika prilikom otkaza ugovora o radu, kancelarija Naumović i naš član Zoran Naumović, osnivač i predsednik Nadzornog odbora SAM, nastavlja svoj serijal edukacije na temu ugovora o radu, ovoga puta fokusom na specifičnosti menadžerskih ugovora. Preko 30 prisutnih članovi SAM si imali izuzetnu priliku da dobiju odgovore na svoja pitanja u vezi sa menadžerskim ugovorima, bilo da se nalaze u poziciji poslodavca ili zaposlenog. Na doručku je diskutovano o vrstama menadžerskih ugovora, bitnim elementima, između ostalog o obavezi nestupanju u konkurenciju, nadoknada troškova, osiguranje menadžera, kao i o nezaobilaznoj temi – rizici sa pozicije...

Saznajte više

U sredu, 16. februara organizovan je Radni doručak za članove SAM u saradnji sa Advokatskom kancelarijom Naumović & Partneri Predavanje na temu: UPRAVLJANJE RIZICIMA PRILIKOM OTKAZA UGOVORA O RADU održali su naš osnivač i predsednik Nadzornog odbora SAM advokat Zoran Naumović i Ivana Branković, partner u ovoj u kancelariji. Članovi SAM su imali priliku da učestvuju u dvočasovnoj diskusiji na ovu izuzetno aktuelnu temu u svakodnevnoj menadžerskoj praksi. Predstavljanje načina raskida ugovora, razlozi za otkaze ugovora o radu, problemi prilikom uručivanja obaveštenja i opomena, kao i primeri iz svakodnevne prakse učinili su ovaj radni doručak izuzetno zanimljivim. Takođe, kao najbitniji element ovo doručka, prisutni su se upoznali i sa rizicima sa kojima se susreće svaki menadžer kada je prinuđen da otpusti svog zaposlenog. S obzirom da su članovi SAM pokazali izuztno zanimanje za ovu temu, uskoro ćemo organizovati novi radni doručak radi nastavka diskusije, kao i na temu Mendažerskih...

Saznajte više